نشریه علمی پرستاری گروههای آسیب پذیر- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/2/7 | 

  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر.دانشکده پرستاری و مامایی

  مدیر مسؤل: دکتر فائزه جهانپور

  سردبیر: دکتر مریم روانی پور

  معاون سردبیر: دکتر راضیه باقرزاده

  مدیر اجرایی: زینت شبابی

  

  

  اعضای هیأت تحریریه( به ترتیب حروف الفبا )

  

  دکتر فضل الله احمدی استاد دانشگاه تربیت مدرس

  دکتر افشین استوار استادیار دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

  دکتر مجید اسدی استاد دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

  دکتر فاطمه الحانی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

  راضیه باقرزاده مربی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

  دکترمسعود بحرینی استادیار دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

  دکتر شهناز پولادی استادیار دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

  دکتر فائزه جهان پور دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

  دکتر عبداله حاجی وندی استادیار دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 

  دکتر مریم روانی پور دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

  دکتر علیرضا رییسی استادیار دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

  دکتر فرخنده شریف استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز

  دکتر فریبا طالقانی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  دکترحیدرعلی عابدی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

  دکتر عباس عبادی دانشیار دانشگاه بقیه ا... الاعظم

  دکترعباس عباس زاده استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  دکتر مسعود فلاحی خشکناب دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

  فرحناز کمالی مربی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

  دکتر نیلوفر معتمد دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

  دکتر ایرج نبی پور استاد دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

  دکتر سهیل نجفی استادیار دانشگاه بقیه ا... الاعظم

  دکتر علیرضا نیکبخت نصرابادی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

  حکیمه واحدپرست مربی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

  دکتر فریده یغمایی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  

  

  

  تلفن و نمابر: ۰۷۷۱-۴۵۵۰۱۸۷ داخلی(۴۰۳)

  آدرس وب سایت مجله: http://nvj.bpums.ac.ir

  نشانی: بوشهر، ریشهر، جنب بیمارستان سلمان فارسی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، طبقه سوم، دانشکده پرستاری ـ مامایی

  

  

  

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی پرستاری گروههای آسیب پذیر:
http://njv.bpums.ac.ir/find.php?item=1.40.18.fa
برگشت به اصل مطلب