نشریه علمی پرستاری گروههای آسیب پذیر- هیات تحریریه
هیئت تحریریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/2/7 | 

  اعضای هیأت تحریریه( به ترتیب حروف الفبا )

  

  دکتر فضل الله احمدی استاد دانشگاه تربیت مدرس

  دکتر افشین استوار دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

  دکتر مجید اسدی استاد دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

  دکتر فاطمه الحانی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

 دکتر راضیه باقرزاده استادیار دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

  دکترمسعود بحرینی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

  دکتر شهناز پولادی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

  دکتر فائزه جهان پور استاد دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

  دکتر عبداله حاجی وندی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

  دکتر مریم روانی پور استاد دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

  دکتر علیرضا رییسی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

  دکتر فرخنده شریف استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز

  دکتر فریبا طالقانی استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  دکترحیدرعلی عابدی استاد دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

  دکتر عباس عبادی استاد دانشگاه بقیه ا... الاعظم

  دکترعباس عباس زاده استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  دکتر مسعود فلاحی خشکناب استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

  دکتر فرحناز کمالی استادیار دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

  دکتر نسرین مظفری استادیار دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

  دکتر نیلوفر معتمد دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

  دکتر ایرج نبی پور استاد دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

  دکتر سهیل نجفی استادیار دانشگاه بقیه ا... الاعظم

  دکتر علیرضا نیکبخت نصرابادی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

  دکتر حکیمه واحدپرست استادیار دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

  دکتر فریده یغمایی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد استادیار دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی پرستاری گروههای آسیب پذیر:
http://njv.bpums.ac.ir/find.php?item=1.41.17.fa
برگشت به اصل مطلب