Journal archive for Google Scholar Robot!

Nursing of the Vulnerables

نشریه علمی پرستاری گروههای آسیب پذیرVolume 4, Number 11 (2017-9)


مقایسه سطح شفقت به خود و دلبستگی به خدا در زنان زندانی با سابقۀ مجرمیت منکراتی و زنان غیر زندانی(مطالعه مورد شاهدی شهر تهران)
مقایسه سطح شفقت به خود و دلبستگی به خدا در زنان زندانی با سابقۀ مجرمیت منکراتی و زنان غیر زندانی(مطالعه مورد شاهدی شهر تهران)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی میزان رضایت بیماران مراجعه‌کننده به سه درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی شهر یزد بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت
بررسی میزان رضایت بیماران مراجعه‌کننده به سه درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی شهر یزد بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی میزان دانش والدین کودکان مبتلا به فنیل کتونوری
بررسی میزان دانش والدین کودکان مبتلا به فنیل کتونوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اپیدمیولوژیکی و تعیین علل مسمومیت های منجر به بستری زنان سنین باروری در گرگان
بررسی اپیدمیولوژیکی و تعیین علل مسمومیت های منجر به بستری زنان سنین باروری در گرگان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی جامع سلامت سالمندان مرکز نگهداری سالمندان مادر شهرستان سبزوار در سال 1395 بر اساس الگوی CGA
ارزیابی جامع سلامت سالمندان مرکز نگهداری سالمندان مادر شهرستان سبزوار در سال 1395 بر اساس الگوی CGA
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles